Lưu trữ

Posts Tagged ‘Bí thư Quân ủy Trung ương’

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng

Nhân kỷ niệm 37 năm thống nhất đất nước, ngày 21/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm, làm việc với cán bộ chủ chốt Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng).

Tổng Bí thư biểu dương những thành tựu to lớn mà lực lượng tình báo quốc phòng đã đạt được trong những năm qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh lực lượng tình báo quốc phòng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong lực lượng vũ trang, có trách nhiệm thực hiện các hoạt động nghiệp vụ để phục vụ công tác tham mưu chiến lược toàn diện của Đảng, Nhà nước và quân đội, cũng như phục vụ công tác chuyên ngành của các ngành, các cấp, các địa phương, đóng góp hết sức quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng

Tổng Bí thư chỉ rõ tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, đất nước ta đang đứng trước cả thời cơ và thách thức lớn, đòi hỏi phải không ngừng chăm lo củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI.

Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xây dựng đất nước, phải gia sức tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó có quân đội nhân dân và công an nhân dân là lực lượng nòng cốt; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về phương hướng tổ chức và hoạt động của tình báo quốc phòng trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 nội dung cơ bản.

Trong đó, trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình báo quốc phòng, đây là bài học lớn, là nguyên tắc, nhiệm vụ rất quan trọng, là yêu cầu bức thiết trong tình hình hiện nay.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm thời gian tới, Tổng Bí thư chỉ rõ cần sớm phát hiện âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; tăng cường thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại; chống chuyển hóa, chống diễn biến hòa bình, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về tổ chức lực lượng, định hướng và trực tiếp chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ, chủ động, tích cực góp phần thực hiện các mục tiêu chính sách của Đảng, Nhà nước về chính trị, ngoại giao, kinh tế…

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến về chất trong việc tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực nghiệp vụ sắc sảo, trình độ kiến thức chuyên môn tương xứng với trách nhiệm và các yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.

Trong tình hình mới, cán bộ tình báo cần có năng lực toàn diện, bên cạnh phẩm chất chính trị, còn phải tinh thông nghiệp vụ, am hiểu địa bàn, am hiểu các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, thông thạo ngoại ngữ… Cần có chiến lược, kế hoạch đào tạo cán bộ bài bản, chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa vững chắc; chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng tình báo quốc phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) cần tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.

Advertisements